Служба хитне медицинске помоћи са санитетским транспортом пoстоји у оквиру Дома здравља Шабац од 1986. године. Први начелник је био др Светозар Чичулић, специјалиста опште медицине који је на тој дужности остао до 2004. године. Садашњи Начелник је др Зоран Марковић, специјалиста ургентне медицине. Главни техничар службе је Живослав Николић.

Служба је смештена у просторијама старе војне болнице (некадашња дечија стоматологија). У СХМП се улази из дворишта. Улаз за возила хитне помоћи је из улице Проте Смиљанића.

Екипа СХМП

Рад се одвија сменски, у пет екипа. Радом екипе руководи шеф смене, лекар специјалиста ургентне медицине. У свакој смени има по три лекара, изузев кад у сезони годишњих одмора раде по најмање два лекара. У свакој смени раде по три (најмање) до четири техничара (оптималан број), као и два возача (изузетак у сезони годишњих одмора када ради један возач). Сменски рад се одвија по следећем распореду за једну смену: дневна смена од 7 до 19 сати, прекид од 24 сата до ноћне смене која траје од 19 до 7 часова ујутро, затим пауза од 72 сата, која може бити прекинута ради дораде до укупног фонда сати. Фонд сати је условљен бројем дана у месецу и одређен је правилником Дома здравља у складу са законом.

Рад се у СХМП Шабац одвија на више радних места:

  • амбулантно за преглед и збрињавање хитних стања првог, другог и трећег реда хитности, након тријаже;
  • теренски: на јавним местима, у стану болесника (повређеног), саобраћајницама, производним просторијама и сл, такође ради збрињавања стања која непопсредно и посредно угрожавају здравље и живот оболелог (повређеног), такође након тријаже по степену хитности;
  • пријем, сврставање позива на 194 по степену хитности и/или давање савета лекара оболелом или његовој родбини за самостално збрињавање оболелог или привремено збрињавање до доласка екипе СХМП;
  • обезбеђење јавних, спортских, културних и других збивања у општини Шабац по захтеву организатора, које обезбеђује потпуна екипа: лекар, медицински техничар, возач.

Амбулантни рад се одвија у две ординације за преглед, једној соби за праћење пацијената и давање интравенске терапије, као и соби за оживљавање пацијената (соба за реанимацију). Годишње се обави око 27 000 амбулантних прегледа и нешто већи број интервенција.

У амбуланти се налази стандардна опрема за дијагностику и терапију: тензиметри, ЕКГ апарати, пулс оксиметри, глукохемотест апарати, опрема за ендотрахеалну интубацију и мануелну вентилацију, дефибрилатори (бифазни и монофазни), аспиратори, централни систем за оксигенацију оболелих, као и санитетски прибор и материјал за обраду рана, превијање и привремену имобилизацију.

У служби се спроводи стална, непрекидна едукација кадрова свих профила која се огледа у присуству стручним састанцима секција Ургентне медицине за лекаре као и за техничаре, сусретима здравствених радника за мед. техничаре, симпозијумима и конгресима Ургентне медицине и то као активни учесници (аутори радова), а сем ових екстерних едукација врши се и интерна едукација свих кадрова како на нивоу дома здравља тако и на нивоу службе (посебан акценат се ставља на савладавање вештина у основној и вишој животној потпори животно угроженог болесника/повређеног и савладавању вештина из КПЦР), као и упознавање са новонабављеном савременом опремом и њеном применом у свакодневној пракси. Правац развоја службе је усмерен на стандардизацију опреме, дијагностичких и терапеутских поступака на прехоспиталном нивоу (амбуланта, терен), што је могуће кроз примену досадашње опреме и стечених вештина, као и праћењем и применом најновијих медицинских иновација.

Годишње се на терену прегледа око 4500 – 5000 пацијената различитог степена хитности. СХМП покрива целокупну површину града Шапца и околине, са најудаљенијим тачкама у пречнику око 70 км и око 120 000 становника. Захваљујући изградњи путне мреже у последњих неколико година, омогућен је приступ до скоро најудаљенијих тачака у општини. Служба располаже са два реанимобила, возила типа Citroen Jumper, који су истоветно опремљени опремом за вишу животну потпору (ALS): реaнимационим коферима са сетовима за ендотрахеалну интубацију и самоширећим балонима за вештачко дисање, дефибрилаторима, средствима за имобилизацију вратне кичме-Шанц оковратницима, вакуум удлагама, Крамеровим шинама, портабл аспиратором, преносним ЕКГ апаратима, пулс оксиметрима, системима за оксигенацију у возилу, Ферно носилима за имобилизацију и пренос пацијената са повредом кичменог стуба, кардиолошким столицама, сталцима за интравенску прехоспиталну надокнаду интраваскуларног волумена и сл. Особље је оспособљено и увежбано у коришћењу горе наведене опреме. Од стандардне опреме ту су још тензиметри, глукохемотест апарати, неуролошки чекићи, стетоскопи итд.

Анализом обавезних параметара квалитета рада на терену утврђено је да је време изласка на терен за стања првог реда хитности 7 минута и 2 секунде, да је време предаје позива у оквиру једног минута, да је постотак самостално решених случајева на терену између 63-67%, што је блиско европском нивоу.

  • Начелник

    363-488

  • Главна сестра

    363-441

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу