11-18-НАБАВКА АМБАЛАЖЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ И КОМУНАЛНИ ОТПАД