28. април – Светски дан безбедности на раду

28. април – Светски дан безбедности на раду

Безбедан рад у адекватним условима један је од предуслова његовог квалитета, зато овој теми, а поводом Светског дана безбедности на раду посвећујемо пажњу. О примени законских одредби, испуњавању права и обавеза запослених и установе везаних за ову тему пише Александар Бељић, лице за безбедност на раду у Дому здравља Шабац:

Дом здравља је дужан да у свом раду и обављању делатности предузима одговарајуће мере безбедности и здравља на раду запослених на радном месту и у радној околини. Право на безбедност и здравље на раду имају сви запослени као и сва друга лица која по било ком основу обављају рад у Дому здравља. Дом здравља је дужан да обезбеди да процесс рада буде прилагођен телесним и психичким могућностима запослених, а да радна околина и средства за рад не угрожавају безбедност и здравље запослених.

У циљу обезбеђивања безбедности и здравља на раду, Дом здравља је дужан да запосленима одреди обављање послова на којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду, предузима све мере ради смањења ризика у процесу рада од механичког повређивања, опасног деловања електричне енергије, експлозивних и опасних материја, спроводи мере превенције у организацији рада и радним условима, даје одговарајућа упутства и оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, утврди радна места са посебним условима рада у погледу повећаног ризика за здравље запослених, заустави сваку врсту рада који представља непосредну опасност за живот или здравље запослених.

IMG_0052

Ради предузимања одговарајућих превентивних мера, а у циљу повећања степена безбедности и здравља на раду Дом здравља је дужан да средства и опрему за рад, електричне инсталације, грејања као и друге инсталације одржава у исправном стању у складу са техничким прописима и стандардима. Периодичне прегледе и проверу исправности средстава и опреме за рад Дом здравља врши преко овлашћеног правног лица које се бави безбедношћу и здрављем на раду и има одговарајућу лиценцу.

На радна места са повећаним ризиком може бити распоређен запослени који испуњава све услове утврђене Актом о процени ризика и за кога је на претходном лекарском прегледу утврђена здравствена и психофизичка способност потребна за безбедан рад на том радном месту.

У току рада на радном месту са повећаним ризиком запослени се упућује на периодични лекарски преглед у прописаном року, зависно од штетности и опасности које се појављују на одређеном радном месту ради утврђивања његовог здравственог стања и оцене о испуњавању услова за даљи рад на том радном месту.

Дом здравља организује послове безбедности и здравља на раду тако што за њих ангажује једног запосленог који је распоређен на послове лица за безбедност и здсравље на раду.

Лице за безбедност и здравље на раду обавља послове безбедности и здравља на раду и има положен стручни испит о практичној оспособљености, које послодавац писменим актом одреди за обављање тиих послова.

Акт о процени ризика за Дом здравља Шабац уређен је 18.01.2010. године, потписан од стране директора и одобрен од стране инспекције рада. Актом о процени ризика Дом здравља Шабац обухвата процену ризика за сва радна места која постоје у систематизацији радних места за нашу установу.

Сви запослени у Дому здравља Шабац упознати су са конкретним мерама за безбедан и здрав рад којих се морају придржавати преко процедура и упутстава које су написане од стране лица за безбедност на раду.

Лице за безбедност на раду,

Александар Бељић