Одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005)у оквиру главе III – Обавезе и одговорности послодавца, утврђена је обавеза послодавца да изврши процену ризика на сваком радном месту и у радној околини.

Процена ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и начин и мере за њихово отклањање врши се на начин и по поступку утврђеним одредбама Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2006).

Након извршеног поступка за процену ризика на радном месту и у радној средини неопходно је да у сарадњи са службом медицине рада утврдите посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на радним местима са повећаним ризиком или за употребу односно руковање одређеном опремом за рад. За више информација, обратите се др Јелици Кампић, начелници Службе медицине рада, на телефон 363-364.

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу