Изабран понуђач за доделу уговора о набавци медицинског потрошног материјала

Изабран понуђач за доделу уговора о набавци медицинског потрошног материјала

У складу са критеријумима конкурсне документације и достављених понуда, уговор  о набавци ВАТЕ (папирна вата и санитетска вата) у преговарачком поступку без објављивања позива из ове јавне набавке, а на основу члана 108. Закона о о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), Дом здравља Шабац донео је одлуку о додели уговора са понуђачем „МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС“ д.о.о. Димитрија Аврамовића, 4а. 21000 Нови Сад, са понудом број 01-10/347; од 13.06.2013.године.

Овде может погледати образложење одлуке о уговору:

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА