ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 61-15 – БЕЖИЧНИ ТЕЛЕФОНИ