ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. 1. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време на време од годину дана, због повећаног обима посла,

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

– завршена средња медицинска школа – IV степен, смер стоматошка сестра или зубни техничар

– положен стручни испит.

За више информација, преузмите документ : javni oglas -stomatološka sestra