Напредак у свим сегментима рада оцена током акредитацијске посете

Напредак у свим сегментима рада оцена током акредитацијске посете

После недавне, друге редовне посете оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа, тим оцењивача упутио је нашој установи Извештај о посети, у ком су високо вредновани сви наши континуирани напори да и даље унапређујемо квалитет услуге коју пружамо, поштујући све постигнуте стандарде у свом раду. 

Преносимо део овог Извештаја:

ОПШТИ УТИСАК НАКОН ДРУГЕ РЕДОВНЕ ПОСЕТЕ ОЦЕЊИВАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Све планиране активности у области унапређења безбедности у руковању и складиштењу наркотика, као и унапређења вођења обавезних евиденција о потрошњи наркотика су имплементиране и спроведене у планираним роковима. У књизи наркотика су попуњене адекватно све предвиђене рубрике уз додатну идентификацију пацијената матичним бројем. Доследно се поштују све установљене процедуре и стандарди безбедности у руковању, складиштењу и управљању наркотицима, као и све законске обавезе. Редовно се о потрошњи извештава Министарство здравља, Одељење за опојне дроге и прекурсоре.

Периодично се обавља интерна обука свих запослених у циљу адекватног препознавања и пријављивања нежељених догађаја о чему постоје записи. На интерним састанцима свих одељења се један пут месечно дискутује о тој теми са великим нагласком на план управљања ризиком тј. свих превентивних активности и мера који могу спречити појаву нежељених догађаја.Сви запослени су упознати и примењују план управљања ризиком и применом свих превентивних мера које би спречавале настанак нежељених догађаја. Уведене су бројне контролне листе које ограничавају појаву узрока. Примена превентивних мера и континуирана обука запослених је резултирала отклањањем већине могућих узрока настанка нежељених догађаја и значајно унапредила квалитет рада и безбедност пацијената и запослених.

Стратегија управљања ризиком, План управљања ризиком, Процедуре и Планови поступања у случају ванредних ситуација усаглашени су са законским захтевима, регулативом и стандардима. Планови и процедуре су имплементиране ради заштите живота и здравља запослених, корисника услуга, као и заштити и спасавању материјалних добара и заштити животне средине. Одређена су лица која ће управљати и координирати тимовима за случај ванредних ситуација и обавештавање у случају ванредних ситуација. У Плану за случај масовних несрећа и акцидентних ситуација описани су системи комуникација на свим нивоима зависно од врсте и нивоа акцидента, комуникација између кључних организација и служби и њихова улога у акциденту. План предвиђа збрињавање масовних жртава на терену и у објектима, тј. санирање оних трауматских повреда које су могуће у односу на капацитете, опрему и кадар. Такође је и на нивоу дома здравља разрађен план евакуације из објекта у случају акцидента у самим објектима.

Како се стандард примењује и континуирано прати процедура и спроводи детаљно формирана анкета о задовољству запослених о чему се воде и записи, евидентан је помак у задовољству запослених. Према процедури, спроводе се редовни састанци са запосленима на нивоу организационих јединица. На састанцима се редовно дискутује о текућим и свакодневним проблемима. Ове дискусије и записи са оперативних састанака сведоче о континуираној бризи за запослене и сталним радом на унапређењу квалитета рада, као и на унапређењу процеса који олакшавају свакодневни рад. На оперативним састанцима, запослени партиципирају у дискусији која се односи на њихов рад и дају допринос својим идејама за стално унапређење. Наиме, резултати анкете анализирани су поређени са прошлогодишњим и изведени су битни закључци у корист подизања нивоа задовољства запослених на свим хијерархијским нивоима. Компаративна анализа која се односи на резултате раније спроведене анкете и актуелне, детаљно се саопштава свим запосленима који су укључени у активности које се односе на унапређење квалитета рада и задовољство запослених. Узроци незадовољства се пре свега лоцирају и идентификују, а онда се налази начин за њихово ублажавање и отклањање.

У току обиласка констатовали смо да је хигијена на веома високом нивоу. Имплементирана је Стратегија хигијене руку, примењују се сви стандарди, а запосленима и корисницима услуга су обезбеђена сва средства, као и едукативни материјали одобрени и препоручени од стране СЗО. У примени су најмодернија средства за дезинфекцију. Постоје писане процедуре, упутства и контролне листе, а о свему се одржавају записи. Врше се редовне провере и контроле као и епидемиолошки надзор од стране ГЗЈЗ, у препорученим роковима.

Усвојене процедуре се поштују, примењују се у свакодневном раду, у складу са потребама се ревидирају или доносе нове уколико је то неопходно.Све процедуре подлежу планираној годишњој ревизији и унапређењу. Процедуре су јасне и доступне запосленима на њиховим радним местима, и кроз информациони систем.

Посебна пажња је посвећена у претходној години превентивном раду уз ангажовање свих служби Дома здравља, урађен је низ пројеката и залагањем свих запослених њихова реализација је у потпуности задовољила и захтеве корисника ,локалне самоуправе и носилаца пројеката у самој установи. Превентивни рад је добио једну нову димензију ,рано откривање обољења и корист коју од тога имају пре свега сами корисници а потом и читаво друштво оправдали су сва настојања установе и локалне самоуправе да се постигне висок ниво доступности здравственог система широкој популацији без обзира да ли имају здравствено осигурање или не и место становања.

Уверили смо се да је процедура о заказивању прегледа у потпуности имплементирана у свакодневни рад запослених, пацијенти и запослени је поштују, гужви у чекаоницама нема,у већини служби постоје посебни сегменти где раде запослени који раде бтријажу незаказаних пацијената и код којих се могу добити правовремене и адекватне информације везане за рад служби. Такође се на овај начин обезбеђује равномерна оптерећеност изабраних доктора у току рада.

Током обиласка установе приметили смо да постоји одређени напредак у свим сегментима рада, реновирање простора и прилагођавање новонасталим потребама, набавка и занављање опреме, едукација кадрова, подизање нивоа квалитета вођења медицинске документације,подизање нивоа безбедности корисника и запослених, рад на очувању животне средине. Нагласак на превентивном раду и планови за даљи развој у које је укључена друштвена заједница у целини имају за циљ подизање нивоа угледа установе и повећање доступности свих видова здравствене заштите предвиђених законом о здравственом осигурању, обухватајући у значајној мери и неосигурана лица ,што указује на добру сарадњу локалне самоуправе и Дома здравља ,на потпуно разумевање потреба корисника и акценат ставља на здравље становништва премошћавајући одређене административне и материјалне препреке.