ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

33600000-фармацеутски производи- ЛИСТА „Д“-нерегистровани лекови – анестетик за стоматологију-lidocain sprej-  ДЗ Шабац

19.09.2014. 08-1401OBAVESENJE O POKRETANJU PREGOVARACKOG POSTUPKA-lidocain sprej

30.09.2014. 08-1401-OBAVEŠTENJE O ODLUCI O DODELI UGOVORA

10.11.2014. 08-1401-obaveštenje o zaključenom ugovoru