Похвале за рад наше установе у Извештају Агенције за акредитацију здравствених установа

Похвале за рад наше установе у Извештају Агенције за акредитацију здравствених установа

Агенција за акредитацију здравствених установа у Извештају, након треће редовне акредитацијске посете, оценила је наш рад квалитетним, похвлила ангажовање великог броја запослених у активностима на унапређењу квалитета и истакла новоусвојене процедуре у претходном периоду, као и улагање у занављање опреме и усавршавање запослених.

Након разговора са менаџментом установе и прегледа документације представници Агенције разговарали су са вођама тимова и обишли нашу установу.

У Извештају се, између осталог, каже:

„Дом здравља континуирано ради на унапређењу квалитета пружања здравствене заштите и поступа у складу са планом унапређења квалитета. Редовно се спроводе интерне провере квалитета стручног рада. За похвалу је ангажовање великог броја запослених у активностима на унапређењу квалитета.

Квалитет и безбедност пацијента се редовно прате и унапређују на свим нивоима.

У установи се примењују протоколи и процедуре. Процедуре за рад се редовно анализирају, ревидирају по потреби и доносе нове, са чиме се запослени упознају на састанцима служби. У току протекле године усвојене су следеће процедуре:

1. Процедура за рад на инфо пулту-тима за самооцењивањеза здравствену заштиту жена

2. Процедура стручног оспособљавања

3. Процедура за стручне сараднике фармацеутцких компанија

Ревидирано је шест процедура и предложена дорада Процедуре за пријем телефонског позива на број 194. Процедуре су јасне и доступне запосленима на њиховим радним местима и кроз информациони систем.

Уочено је да се примењјује систем управљања ризиком, систем за идентификацију пацијената, систем који лако препознаје нежељени догађај.У свакодневном раду примењују се и процедуре о безбедном руковању лековима као и прецедура о вођењу, чувању и архивирању медицинске документације.Током посете презентован је континуирани рад и унапређење у области стерилизације и третмана медицинског отпада.

Хигијена у здравственој установи је на веома високом нивоу.

Уочава се добра организација рада, што доводи до успешног функционисања на разуђеној територији (четири градске и двадесетдве приградске амбуланте).

Редовно се улаже у одржавање и набавку опреме. У протеклој години набављен је: ЕКГ апарат, УЗ апарат за Службу за здравствену заштиту деце, апарати за терапију кисеоником, компресорски инхалатори и лутка за квалитативну обуку КПР.

Интензивно се ради на унапређењу услова за рад; реновиран је велик број амбуланти, започета је изградња амбуланте у Јевремовцу, уграђен је гелендер на рампи за прилаз особа са инвалидитетом у III здравственој станици.

Посебна пажња у протеклој години посвећена је превентивном раду уз ангажовање свих служби Дома здравља. Сарађују са локалном самоуправом, организују и учествују у обележавању значајних датума из календара здравља. На овај начин постигнут је висок ниво доступности здравственог система широкој популацији без обзира да ли имају здравствено осигурање или не и место становања.

Велика пажња посвећена је компетенцији запослених (усавршавање, едукације, професионална оспособљеност).

Општи утисак је да постоји позитиван однос према акредитацији као процесу за унапређење квалитета рада“

Извештај је потписао в.д. директора Владимир Арсеновић.