Избором лекара стичете право на превентивне прегледе и континуирано праћење здравственог стања

Избором лекара стичете право на превентивне прегледе и континуирано праћење здравственог стања

Измене Закона о здравственом осигурању и полемике које су уследиле, а које се тичу остваривања  права на изабраног лекара, биле су разлог да, у циљу приближавања наше делатности и пружања помоћи пацијентима у остваривању права на здравствену заштиту, нејасноће разјаснимо у разговору са др Слађаном Каурин Милетић, помоћником директора за медицинска питања Дома здравља Шабац.

Шта предвиђају измене Закона о здравственом осигурању, које су везане за изабраног лекара?

– Измена се огледа у томе да је осигурано лице дужно да код прве посете здравствене установе на примарном нивоу здравствене заштите у којој послове обавља изабрани лекар, а најкасније у року од шест месеци од дана стицања својства осигураног лица, у складу са Законом о здравственом осигурању, изабере лекара. Уколико осигурано лице не изабере лекара у овом року, има право само на пружање хитне медицинске помоћи, до момента избора лекара.

На који начин ће своје право на здравствену заштиту моћи да регулишу пацијенти који не изаберу свог лекара у наредном периоду?

– Тумачењем Закона произлази да ће се пацијентима који немају изабраног лекара пружити само хитна медицинска помоћ. Ту помоћ дужан је да му пружи лекар коме се првом обратио пацијент.

Шта значи губљење права на превентивне прегледе?

– Једна од делатности изабраног лекара је да организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осигураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика за настанака болести, обавља превентивне прегледе и здравствено васпитање. Уколико осигураник нема изабраног лекара, његов здравствени картон је неопредељен, не налази се у картотеци неког лекара и практично ниједан лекар не брине континуирано о његовом здравственом станју. Изабрани лекари имају увид у своје картотеке и на основу Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2011. годину планирају превентивне прегледе за своје пацијенте, те се тако омогућава откривање болести у самом почетку, а кроз здравствено-васпитни рад са пацијентима дају савети како да предупреде развој неке болести.

Шта су хитна медицинска стања и да ли пацијенти имају право на ову врсту заштите без обзира на то да ли имају изабраног лекара?

–  Према Закону о здравственом осигурању (чл.53) Хитна медицинска помоћ јесте непосредна – тренутна медицинска помоћ која се пружа да би се избегло довођење осигураног лица у животну опасност, односно непоправљиво или озбиљно слабљење или оштећење његовог здравља или смрт. Под хитном медицинском помоћи, у смислу овог закона, сматра се и медицинска помоћ која се пружи у току од 12 сати од момента пријема осигураног лица да би се избегао очекивани настанак хитног медицинског стања. Наравно да пацијенти имају право на ову врсту здравствене заштите. Право на хитну медицинску помоћ имају и особе које немају статус осигураног лица.

Зашто је, ипак, важно имати изабраног лекара?

– Одговор на ово питање делимично проистиче из надлежности изабраног лекара – он брине о свим здравственим потребама свог пацијента- ради на промоцији здравих стилова живота, спроводи здравствено-васпитни рад, организује и спроводи превентивне прегледе за своје пацијенте у циљу раног откривања болести, спроводи мере дијагностике и лечења пацијената као и мере рехабилитације, а са друге стране се налази поверење које се развије током времена између пацијента и изабраног лекара, лекар има увид у породичну ситуацију пацијента, његов социјални статус, навике и слично, а све то скупа може да помогне у доношењу плана лечења за неког пацијента.

Који проценат пацијената је до сада потписао уговор и изабрао свог лекара?

– У Дому здравља Шабац се до сада изјаснило 72,5% осигураника, претпоставка је да су пацијенти који до сада нису изабрали свог лекара млади и здрави људи који ретко имају здравствене проблеме, ретко се јављају лекару и у неку руку нису довољно информисани о изабраном лекару, а са друге стране, пошто су ретко у здравственим установама, немају ни јасан критеријум за избор.

 

Како мотивисати оне који то још нису урадили да ово своје право што пре искористе?

– Ако кренемо од претпоставке да се ради о младим људима неопходно је да кампање које промовишу изабраног лекара буду прилагођени овом узрасту (електронски медији, интернет) и само објашњавањем о значају изабраног лекара можемо доћи до жељених 80% изјашњених осигураника..