Похвале за нашу установу у извештају спољашњих оцењивача

Похвале за нашу установу у извештају спољашњих оцењивача

Спољашњи оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа Србије изразили су веома позитивно мишљење о раду наше установе, након недавне редовне посете нашем Дому здравља и, између осталог, похвалили ентузијазам директора, менаџмента и запослених на ширењу духа акредитације и креативност у раду.

У извештају спољашњих оцењивача наводи се:

„Током четврте редовне посете Дому здравља Шабац обављен је разговор са менаџментом установе, координатором за акредитацију, вођама и члановима тимова, извршен је преглед документације као и обилазак установе.

Директор и представници тимова су приказали начин и резултате рада установе и служби којима припадају, при чему се похваљује велики труд на побољшању општег здравственог стања становништва организовањем низа акција превентивних прегледа како у централном објекту тако и у руралним деловима општине. Похваљује се и директор и менаџмент у свом настојању да се развије систем палијативног збрињавања.

Дом здравља пружа широку палету услуга и има добру сарадњу са болницом где се обезбеђује специјалистичко-консултативна и лабораторијску делатност. Похваљује се успостављена сарадња.

Дом здравља пружа услуге на више локације, уз добру координацију између служби и комуникацију са грађанима непосредно или преко свеобухватног и редовно ажурираног сајта установе.

Јасно дефинисане процедуре регулишу све фазе пружања услуга, од пријема и тријаже преко спровођења дијагностичко-терапијских услуга, до завршетка лечења. Запослени су упознати са процедурама и примењују их у свакодневном раду. Примењују се водичи добре клиничке праксе у свакодневном раду, као и клинички путеви.

Медицинска и друга документација се уредно води, према важећим законским прописима.

Нежељени догађаји су препознати, бележе се и анализирају на прави начин, у пуном обиму и у свим препознатим модалитетима.

Хигијена у свим службама је на високом нивоу. Похваљује се стерилизација медицинског материјала и инструмената која у свим фазама задовољава највише стандарде медицинске праксе.

Управљање медицинским отпадом на високом нивоу, под контролом добро едукованог запосленог поштују се све процедуре од настанка до транспорта отпада ради уништавања.

Медицинска опрема се стално занавља најсавременијим апаратима а постојећа одржава, сервисира и баждари према плану и потребама.

Похваљује се директор и менаџмент због омогућавања да су едукацијом обухваћени сви запослени, од којих поједини дају свој допринос на стручним и научним скуповима.

Похваљује се ентузијазам директора, менаџмента и запослених на ширењу духа акредитације и креативност у раду“.