28. април – Светски дан безбедности на раду

28. април – Светски дан безбедности на раду

Безбедност и здравље на раду подразумева обезбеђивање таквих услова на раду у којима се у највећој могућој мери смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом. За послове безбедности и здравља на раду према важећиим прописима одговоран је руководилац установе – директор, а непосредним пословима се бави овлашћено лице са положеним стручним испитом. Лице за безбедност на раду у Дому здравља Шабац је Александар Бељић.

Лице за безбедност на раду обавља послове у складу са законом о безбедности и здрављу на раду, а нарочито:

– учествује у припреми акта о процени ризика

– обавља контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду

– учествује у опремању и уређивању радног места

– организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине

– организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад

– предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на местима са повећаним ризиком

– свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље на раду

– прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима

– припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад

– припрема упутства за безбедан и здрав рад и контролише њихову примену

– када утврди непосредну опасност забрањује рад на том радном месту

– сарађује и координира са Службом медицине рада

– води евиденције из области безбедности и здравља на раду

Приликом потписивања уговора о раду запослени се шаљу лицу за безбедност на раду, где се врши оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, а запослени упознају са свим опасностима и штетностима које их могу задесити на радном месту на које се распоређују и мерама које ће предузети против тих опасности и штетности све ради обезбеђивања здравих услова на радном месту.

Опасност је околност или стање које може угрозити здравље или изазвати повреду запосленог.

Ризик је вероватноћа настанка повреде, обољења или оштећења здравља запосленог услд опасности.

Акт о процени ризика је акт који садржи опис процеса рада са проценом ризика од повреда и/или оштећења здравља на радном месту у радној околини и мере за отклањање или смањење ризика у циљу побољшања безбедности и здравља на раду.

– Акт о процени ризика за Дом здравља Шабац уређен је 18.01.2010 године, потписан је од стране директора и одобрен од стране инспекције рада. Актом о процени ризика Дома здравља Шабац обухвата процену ризика за сва радна места која постоје у систематизацији радних места за ДЗ Шабац. Сви запослени у ДЗ Шабац упознати су са конкретним мерама за безбедан и здрав рад којих се морају придржавати преко процедура и упутстава. Процедуре и упутства са мерама за безбедан и здрав рад налазе се у радном простору видно истакнути и код начелника свих служби Дома здравља Шабац – каже Александар Бељић, лице за безбедност на раду Дома здравља Шабац.

Лице за безбедност на раду и начелници служби свакодневно обављају контролу и спровођење тих мера, тако да је свако радно место за сваког запосленог правилно обезбеђено и сигурно за безбедан и здрав рад.