Дом здравља Шабац почео реализацију пројекта палијативног збрињавања

Дом здравља Шабац почео реализацију пројекта палијативног збрињавања

У активну и свеобухватну помоћ тешко оболелим и непокретним болесницима, што подразумева палијативно збрињавање, у нашој установи укључене су патронажне сестре, лекари и сестре из кућне неге, изабрани лекари, социјални радник, психолог и по потреби свештеник. Највећи број особа ангажованих кроз пројекат јавних радова, који ће трајати до септембра, управо ради на овим пословима, а за то је било неопходно да најпре прођу одговарајућу обуку.Прву анализу стања на терену обављају патронажне сестре, јер оне најбоље познају становништво са свог реона. Оне, пошто сагледају стање, достављају извештај изабраним или лекарима из кућне неге који потом одлазе у посету и одређују терапију. За потребе неге и даље бриге о пацијенту обучавају се чланови породице. Ако их нема у ужој породици, тражи се шира породица или се преко Центра за социјални рад или неке невладине организације тражи неко ко би после обуке био спреман да ради са овим пацијентима. Први део обуке обухвата васпитно здравствени рад, од учења како хранити и неговати пацијента, обезбедите лекове, али и целокупан третман у ком активни морају да буду сви учесници палијативног збрињавања. Уколико је реч о тешко болесним родитељима, патронажне сестре треба да анимирају децу, да укључе школу, педагоге, психологе и детету организују што бише ваннаставних активности, како би лакше поднело изузетно тежак период. Уколико не постоји начин да се породица ангажује око оваквих пацијената, онда се обезбеђује вишечасовна дневна нега коју обављају сестре из кућне неге или геронто домаћице.

Када је реч о тешко болесним пацијентима, важно је поменути да смо кроз ДИЛС пројекат добили и два антидекубитална душека, а кроз исти пројекат Дом здравља Шабац добиће и два аута, који ће се користити за удаљене кућне посете, јер је на сеоском подручју наше градске управе много оних о којима нема ко да брине.