Јавни оглас за пријем у радни однос

Јавни оглас за пријем у радни однос

На основу члана 23. Статута Дома здравља Шабац и члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Шабац, директор Дома здравља Шабац, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

Стоматолошка сестра – један извршилац, са пуним радним временом, на одређено време

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

– завршена средња медицинска школа – IV степен, смер стоматолошка сестра и

– положен стручни испит.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља Шабац, Попа Карана 2.,  Шабац,  сваког радног дана од 0700  до 1400  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дом здрављa Шабац, са назнаком „За оглас“. Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, доказ о положеном стручном испиту,  извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда).

Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Оглас се објављује у листу „Глас Подриња“, на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, на огласној табли Дома здравља Шабац, веб сајту Дома здравља и веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу „Глас Подриња“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.