Конкурси

Доктор стоматологије - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла, Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла.   За више информација,...

Дипломирани економиста (ВСС) – један извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због одобреног неплаћеног одсуства За више информација, преузмите документ : javni oglas-dipl. ekon....

Возач санитетског возила - 3 извршиoцa, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до 3 месеца, због повећаног обима посла, на терет средстава сопствених прихода За више информација, преузмите документ : javni oglas-vozač...

Возач - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до 3 месеца, због повећаног обима посла, на терет средстава сопствених приходa За више информација, преузмите документ : javni oglas-vozač...

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2018.године , на терет средстава сопствених прихода. Медицинска сестра/техничар општег смера у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског транспорта За више информација, преузмите документ javni...

Избор  заменика директора се врши за период од 4 године. Пријаву на конкурс може поднети лице које поред општих услова прописаних законом за обављање функције заменика директора , испуњава и следеће посебне услове: да има високу школску спрему здравствене струке или високошколску спрему друге струке са...

Др стоматологије - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: - VII1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет - положен стручни испит   За више информација, преузмите документ :...

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине: Медицина рада – 1 специјализација Гинекологија и акушерство – 1 специјализација За више информација, преузмите документ : SPECIJALIZACIJE.оглас 2018  ...